Services srednjoškolsko obrazovanje

Poljoprivredni/a tehničar/ka – Stočar/ica

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

– usvajanje znanja o građi i funkcioniranju stanice, tkiva, organa i pojedinih sustava, te organizama kao cjeline, stvaranje spoznaje o mogućnostima stočarstva, ovisno o zadovoljavanju potreba životinjskog organizma

– usvajanje znanja i zakonitosti općeg stočarstva

– primjena stečenih znanja iz biologije na domaće životinje

– osposobljavanje polaznika za primjenu stečenih znanja uz svladavanje gradiva drugih stručnih predmeta i izvršavanje određenih zahvata u stočarskoj proizvodnji

– upoznati polaznika s pravilnom hranidbom stoke, ulogom pojedinih hranjivih tvari u životinjskom organizmu i posljedicama koje se javljaju zbog nedostatka hranjivih i bioloških vrijednosti tvari;

– upoznavanje krmiva uobičajenih u hranidbi pojedinih vrsta i kategorija stoke sa stanovišta osobina i sastava, te hranidbene i biološke vrijednosti

– upoznavanje načina (metode) određivanja hranjive vrijednosti pojedinih krmiva te upoznavanje normiranja i sastavljanja obroka za pojedine vrste i kategorije stoke

– obrazovanje polaznika za izvođenje pojedinih radnih operacija u proizvodnji krmnog bilja (obrada tla, gnojidba, sjetva, njega, te spremanje i čuvanje krmne baze)

– osposobljavanje za pravilno korištenje prirodnih travnjaka, njihovo održavanje, popravljanje i eksploataciju

– upoznavanje reprodukcije goveda,

– detaljnije upoznavanje građe i funkcije mliječnih žlijezda, mužnje, te primarna obrada mlijeka,

– upoznavanje tehnoloških procesa proizvodnje mlijeka, podmlatka goveda i tova goveda,

– detaljnije upoznavanje selekcije goveda

– upoznavanje reprodukcije sitne stoke, selekcije i uzgoja rasplodnog podmlatka,

– upoznavanje tehnologije proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka,

– upoznavanje tehnologije tova svinja, peradi ovaca i koza,

– upoznavanje tehnologije proizvodnje kokošjih jaja,

– upoznavanje proizvodnje vune

– upoznavanje gospodarskog značenja, sistematike, anatomske građe i sredine za uzgoj riba

– upoznavanje tehnologije za uzgoj ribe, bolesti riba i ribe kao živežne namirnice

– upoznavanje marikulture

– upoznavanje postupaka koji čine elemente različitih tehnologija u konjogojstvu, hranidba konja, smještaj, čišćenje, njega, oprema za prezanje, tovarenje, psihologija i uvježbavanje konja, organizacija uzgoja konja

– upoznati poljoprivredne strojeve koji se koriste u proizvodnji stočne hrane na oranicama,

– upoznati strojeve za spremanje, transport i čuvanje stočne hrane s poljoprivrednih površina,

– upoznati strojeve za pripremu i proizvodnju stočarskih smjesa,

– upoznati strojeve za hranjenje i napajanje stoke,

– upoznati strojeve za mužnju krava,

– upoznati strojeve za izgnojavanje, ventilaciju, zagrijavanje i proizvodnju jednodnevnih pilića,

– upoznati sredstva za transport stoke

– upoznavanje polaznika s utjecajem sredine na stoku te važnosti higijene i očuvanja zdravlja i postizanje optimalne proizvodnje,

– upoznavanje građevinskih materijala, građevinskih rješenja na stvaranju potrebne mikroklime, standarda u svezi s prostorom za stoku, te posebne vrijednosti držanja stoke na slobodnom prostoru,

– upoznavanje važnosit higijene pojedinih postupaka u stočarstvu,

– upoznavanje nastanka i širenja bolesti, mjere za sprečavanje bolesti te osnovnih karakteristika nakih zaraznih i parazitskih bolesti

– upoznavanje polaznika s vrijednosnim aspektom procesa proizvodnje, pokazateljima uspješnosti poslovanja i specifičnostima poljoprivredne proizvodnje sa stanovišta ustrojstva rada,

– upoznavanje mogućnosti za provedbu različitih radova u proizvodnji mlijeka, utovljene stoke, jaja i vune, te podmlatka pojedinih vrsta stoke,

– iznalaženje najpovoljnijih rješenja sa stanovišta troškova

 

 

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje POLJOPRIVREDNI/A TEHNIČAR/KA-STOČAR/ICA mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

 

 

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje POLJOPRIVREDNI/A TEHNIČAR/KA -STOČAR/ICA polaznik mora imati završenu srednju školu.