Učilište Mentor Nautika
| Đakovo | Pula | Zadar | Split |

SPECIJALISTA ZNR:


TRAJNA LICENCA

SPECIJALISTA ZAŠTITE NA RADU!

 


 

ISPUNI ZAKONSKU OBVEZU

Program usavršavanja za poslove specijalista/ice zaštite na radu provodi se sa ciljem usavršavanja polaznika sukladno potrebama za obavljanje poslova zaštite na radu kod određenog poslodavca i/ili ovlaštenika poslodavca.
Završetkom programa polaznici ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o obavljanju poslova zaštite na radu (N.N., br. 112/14, 43/15 i 72/15).

Usavršavanje je namijenjeno za:
a) osobe koje su poslali poslodavci ili ovlaštenici poslodavca, koji zapošljavaju do 49 radnika, koji će sami obavljati poslove zaštite na radu ili će ih povjeriti svom ovlašteniku;
b) osobe koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod poslodavaca koji zapošljavaju do 49 radnika (čl.19. st.3. i čl.20.st.2. Zakona o zaštiti na radu, N.N., br. 71/14, 118/14 i 154/14, te čl.2. i čl.3. st. 1. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu, N.N., br. 112/14, 43/15 i 72/15);
c) osobe koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod onih poslodavaca koji zapošljavaju od 50 do uključivo 249 radnika i kod kojih najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima (čl.7., st. 2., čl.8. st.1. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu N.N., br. 112/14, 43/15 i 72/15);
d) osobe koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod poslodavaca koji zapošljavaju od 250 do 499 radnika i više od 500 radnika i kod kojeg najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima (čl.8. st 1. i st.2. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu N.N.,br.112/14, 43/15 i 72/15);
e) osobe koje se žele usavršiti za stručnjaka/inju zaštite na radu I. stupnja i zaposliti se na ovim poslovima kod poslodavaca.

Polaznici usavršavanja su osobe koje poslodavac uputi na usavršavanje ili osobe koje će polaziti usavršavanje za vlastite potrebe radi lakšeg zapošljavanja ili promjene poslova koje radnik obavlja.

• UVJETI UPISA
U program usavršavanja za poslove specijalista/ice za zaštite na radu može se upisati osoba koja ima:
- 18 godina života,
- minimalno srednju stručnu spremu u trogodišnjem trajanju,
- minimalno radno iskustvo 6 mjeseci kod poslodavca,
- liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

• RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA
Poslovi specijalista/ice zaštite na radu obavljaju se u zatvorenom prostoru – uredu (uglavnom sjedeći rad uz standardne ergonomske uvjete koje zahtijeva korištenje računalne opreme ) te u radnom okolišu i radnim prostorima prema djelatnosti poslodavca.

• KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
Polaznik će:
1. Obavljati poslove stručnjaka zaštite na radu I. stupnja na stručan i siguran način
2. Izraditi procjenu rizika
3. Primijeniti pozitivne propise iz područja zaštite na radu, tehničkih standarda i normi, kojima se razina rizika od opasnosti, štetnosti i napora može umanjiti ili svesti na prihvatljivu mjeru,
4. Provoditi interne nadzore procesa rada i opreme, pregledati i sudjelovati u provođenju ispitivanja radnog okoliša, sredstva rada i instalacija, prepoznavati vrste opasnosti i štetnosti te rizike u procesu rada kao i primijeniti odgovarajuća pravila zaštite na radu,
5. Organizirati osposobljavanja iz zaštite na radu i osposobljavanje radnika za rad na siguran način,
6. Koristiti znakove sigurnosti i natpisa u skladu s utvrđenim pravilima,
7. Voditi propisane evidencije i pismohrane isprava iz područja zaštite na radu,
8. Provoditi unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i pružati stručnu pomoć poslodavcu, ovlaštenicima i povjerenicima radnika za zaštitu na radu,
9. Provoditi suradnju s tijelima inspekcije rada, sudjelovati u inspekcijskim nadzorima i surađivati sa specijalistima medicine rada,
10. Organizirati zaštitu na radu i primijeniti pravila zaštite na radu kod poslodavca,
11. Prijaviti ozljede na radu sukladno zakonskim propisima te obavljati analize i istraživanja uzroka nastanka ozljeda radi sprječavanja ponavljanja istih,
12. Obavještavati poslodavca i odgovarajuće službe poslodavca o stanju zaštite na radu, potrebnim mjerama i aktivnostima za otklanjanje uočenih nedostataka,
13. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći kao i mjere zaštite okoliša,
14. Unapređivati stanja zaštite na radu uključivo i prevenciju stresa na radu i u vezi s radom.

Kao i do sada, na obostrano zadovoljstvo, truditi ćemo se da edukacije opet budu kvalitetne te cijenom apsolutno najprihvatljivije.

Pozivamo Vas da nam se pridružite na novom poučnom putovanje kroz izobrazbu specijalista zaštite na radu.
Kontaktirajte nas...
+385 95 925 2695
uciliste.mentor@gmail.com

Youtube chanel Mentor

Prijavi se u par klikova mišem i očekuj pozivnicu za izobrazbu!

Prijavnica elektronički unos (DOC):         Preuzeti ovdje

Prijavnica ručni unos (PDF) :                     Preuzeti ovdje


Prati nas: facebook - instagram

Do licence brzo, povoljno i lako...
u Mentoru pitaj kako?!


Donesi odluku:

 

Zašto odabrati Učilište Mentor:
Učilište Mentor posjeduje rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja za provedbu izobrazbe u velikom broju obrazovnih programa.
Osim izobrazbe specijalista ZNR, u ponudi je preko 50 drugih programa od osposobljavanja i usavršavanja pa do prekvalifikacija i stjecanja srednjih stručnih sprema.

Skrojite listu želja ili potreba za Vas ili članove Vaše obitelji, a mi smo ovdje da obrazovanje bude, kratko, povoljno i lako...prilagođeno odraslim polaznicima.

Više o dodatnim programima:     Preuzeti ovdje
 


Uvjeti za upis i potrebna dokumentacija:

Navršenih 18 godina života
Minimalno SSS III stupnja
Radno iskustvo kod poslodavca min. 6 mjeseci
Liječničko uvjerenje med. rada
Svjedodžba završene škole
Osobna iskaznica
Domovnica
Rodni listEdukacija je namijenjena svima koji žele ispuniti Zakonsku obvezu ali i svima zainteresiranima koji žele steći nova znanja ili usavršiti znanja za koja posjeduju određeno predznanje.
Nakon izobrazbe i položenog ispita, stjećete doživotnu licencu specijaliste zaštite na radu.